Kā pasūtīt dr. Millera tēju (VELOCI / IASO / HOLY TEA) internetā izdevīgāk?
 
Как заказать чай др. Миллера (VELOCI / IASO / HOLY TEA) выгоднее в интернете?
 
How to order tea at internet shop?
 
 
 
1. Lai veiktu pasūtījumu - atveriet lapu.
 
         Откройте сайт.
         Оpen page.
 
http://777.wholewellnessclub.com2. Mājas lapa ir angļu valodā, ja Jums ērtāk - izvēlieties krievu valodu (karodziņu) lapas labajā pusē augšdaļā.
 
         Выберите язык.
         Choose language.
  
3. Izvēlieties sadaļu produkcija.
 
         Продукты.
         Products.
 
   / 4. Izvēlieties produkciju (Veloci Tea) un piespiediet
"Pirkt uzreiz!".
 
         Купить сейчас!
         Buy now!
 
                   

Var izvēlēties arī lielākas produkcijas pakas (komplektus) - tad pašizmaksa produkcijai pazeminās.
Lai izvēlētos lielākas pakas - piespiediet pogu labajā malā - "Parādīt visas pakas".
 
         Выбирая больше комплекты продукции - себестоимость уменьшается - для выбора больших комплектов - нажмите кнопку с правой стороны "Посмотреть все пакеты".
         If you choose bigger packages of product - self cost of product becomes lower. To choose bigger packages - press button at right side "View All Packages".

                                        


5. Izvēlamies produktu (Veloci tea) no saraksta, tad izvēlamies iepakojumu skaitu  (tējai vienā iepakojumā ir 4 maisiņi ar divām tējas paciņām katrā) un spiežam Add vai Update, lai ieliktu preci pirkumu grozā.
 
         Выбираем продукцию из списка, количество уапковок и нажимаем Add или Update, что бы добавить в корзину.
         Choose amount and press Add or Update to put it in basket.
 
  
 
 
 
 
 
6.  Parādās logs, kurā ir pasūtījuma grozā esošo produktu saraksts.
Ja kādu produktu vēlaties izņemt no groza - piespiediet mazo sarkano krustiņu pretī produkta nosaukumam. Ja vairs nevēlaties neko pasūtījuma grozā mainīt un vēlaties pasūtīt, tad, LAI BŪTU LĒTĀKI PIEGĀDES IZDEUMI par 4 $, Jums ir jānospiež uzraksts Make Autoship - Save $$ un jāreģistrējas.
 
         В окне с продуктами, что бы была дешевле доставка на 4 $, нажмите  Make Autoship - Save и зарегистрируйтесь.
         To get cheeper shipping - press Make Autoship - Save and register.
 
 
 
7. Lai reģistrētos - spiediet Create New Account vai arī pievienojieties sistēmai, ja esat jau agrāk reģisrēts pircējs.
 
         Для регистрации нажмите Create New Account  или войдите в систему.
         Create New Account or Login.
 


 
 

8. Lai reģistrētos aizpildiet laukus.
 
         Для регистрации заполните пол.
         Fill the fields for registration.
 
                                  
                                             
      
BEIGĀS NOSPIEDIET POGU "Submit Registration".
 
         В конце нажмите "Подтвердить регистрацию".
         Press Submit Registration.
 
 
9. Nākamajā lapā piepiediet pogu (нажмите кнопку / press button):
                
 

10. Pēc reģistrācijas Jūs atradīsieties savā privātajā internet ofisā, kurā varēsiet veikt pasūtījuma apmaksu piespiežot lapas augšdaļa Proceed to Checkout (pāriet pie apmaksas).
 
         Перейдите к оплате нажав на "Proceed to Checkout".
         Press Proceed to Checkout.


Ja reģistrācijas laikā groza satur ir pazudis, tad ieliekat produkciju grozā vēlreiz, kā minēts augstāk punktā 5. un 6. Lai pārietu pie produkcijas izvēles - piespiediet lapas labajā malā "View Single Products", ja vēlaties nelielos daudzumos iegādāties vai arī "View All Packages", ja vēlaties iegādāties iepakojumus ar lielāku skaitu.
 
         Если содержимое корзины во время регистрации пропало, то положите продукцию заново, как описано выше в пунктах 5 и 6. Что бы перейти к выбору продукции с правой стороны страницы нажмите "Посмотреть одиночные пакеты" или "Посмотреть все пакеты" если хотите заказать больше обьем.
         If basket content has disappeared, add products again as witten in points 5 and 6. To return to shop - press at right side of page View Single Products or View All Packages if you wish to order bigger ammounts.
 
                                                      
 
Atkal pārējiet pie apmaksas piespiežot groza lapā Checkout Now.
 
         Перейдите к оплате нажав "Checkout Now".
         Again press Checkout Now.
 
 
 

11. Nākamajā lapā pārliecinieties, ka piegādes adrese norādīta pareizi. Ja vajag ievadīt (nomainīt) citu adresi - spiediet "Add Another Address".
 
         Если надо изменить или добавить адрес жмите на "Add Another Address".
         If you need to change address - press Add Another Address.
 
    
 
12. Aizpildiet prasītos kartes datus, lai veiktu pirkuma apmaksu ar karti.
 
         Заполните данные карты.
         Fill required credit card data fields.

                  

13. Atstājiet, kā ir, nemainiet
 
         Оставте, как есть, не меняйте.
         Leave as it is, do not change.
 14. Pamainiet no No uz Yes
 
         Поменяйте на Yes.
         Change to Yes.
 
 
 
15. Ielieciet ķeksīti.
 
         Поставте галочку.
         Тick the box.
 
 
16. Apstipriniet pirkuma datus - piespiediet pogu.
 
         Pодтвердите данные покупки - нажмите кнопку.
         Confirm purchase - press the button.
 
 
 
 
 

17. Pēc tam parādās apstiprinājums, ka pasūtījums veiksmīgi pabeigts. Ja tāds ziņojums neparādās, tas nozīmē, ka ir bijusi kļūda - vai nu kartes dati ievadīti nepareizi, vai uz kartes ir nepietiekami daudz līdzekļi vai kāda cita - atrodiet un izlabojiet.
 
         После этого появляется подтверждение, что заказ произведен успешно. Если такое сообщение не появляется, то необходимо найти ошибку - или при воде данных карты, или на карте недостаточно средств или другую - найдите и исправьте.
          After transaction complete confirmation has to appear. If not you have to find and to correct error.
 
 
 

18. Tālāk pēc pasūtījuma veikšanas ir svarīgi atcelt automātisko ikmēneša tējas pasūtījumu, ja vien Jūs nevēlaties turpmāk automātiski veikt tējas pasūtījumu katru mēnesi. Lai to atceltu, kreisajā malā izvēlieties pogu "Autoship manager".
 
         После окончания заказа важно отменить ежемесячный автозаказ, если Вы не хотите и в дальнейшем каждый месяц автоматически покупать чай. Для этого в меню с правой стороны кликните на кнопку "Настройки автодоставки".
          After completing of order you have to cancel autoship order if you do not winh to order tea automaticaly in future. For this reason plase press button Autoship manager at right side.
 
                                         
 
 
 
19.  Nākamajā tabulā atrodiet uzrakstu "Delete Autoship", uzspiediet tam, un apstipriniet autopasūtījuma dzēšanu nospiežot OK nākamajā jautājuma logā. Parādīsies apstiprinājuma uzraksts.
 
         В следующей таблице найдите надпись "Удалить автозаказ", нажмите на нее и подтвердите ее удаление в следующем окне нажав кнопку ОК. Потом появится надпись потверждающая удаление.
         In next table find button Delete Autoship press on it and press OK for confirmation in next question window. You will get confirmation of deletion.
 
 
                 
 
                                           
 
 
 
20. Pēc tam Jūs varat beigt darbu un iziet no sistēmas piespiežot pogu "LOGOUT". Pasūtījumu Jūs saņemsiet pa pastu vidēji vienas-divu nedēļu laikā.
 
         Потом Вы можете закончить работу нажав кнопку ВЫЙТИ. Заказ Вы получите по почте в среднем в течение одной-двух недель. 
         You can leave system by pressing LOGOUT. Your order you will receive in one-two week time.

                                         Ja pēc laika Jūs vēlēsieties pasūtīt tēju vēlreiz, tad atveriet lapu, izvēlieties pogu LOGIN, ieejiet sistēmā izmantojot Jūsu reģistrācjas datus un veiciet pasūtījumu.
Sitēmā Jūs varat arī pasūtīt ne tikai tēju, bet arī daudz citus ļoti vērtīgus produktus labai veselībai.
Если Вы через время захотите еще раз заказать чай, то откройте сайт, выберите русский язык и кнопку ВОЙТИ. Потом зарегистрируйтесь в систему с регистрационными данными и сделайте заказ.
Помимо чая есть возможность заказать еще и другую очень хорошую продукцию для здоровья.
If after some time you will decide to order tea again - you can open website, press button LOGIN, and log into system with your registration data and make order.
Besides tea you can order many other good products for good health.
 

 

Ja Jūs interesē peļņas iespējas un kā Jūs varat pelnīt iesakot tēju citiem - rakstiet caur kontaktformu.
 
Если Вас интересуют возможности заработка и как Вы можете заработать рекомендуя чай другим - пишите через контактную форму.
 
If you are interested to get income by reffering people to buy tea - please write through contact form.

 

.